NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Open brief aan Martin Monrooij (ChristenUnie) over onderzoeksfraude

Geachte fractievoorzitter ChristenUnie/SGP, geachte heer Monrooij,

Betreft:
Saboteren van een urgent integriteitonderzoek (terzake o.a. machtsmisbruik en belangenverstrengeling) door onderzoeksfraude en misbruik van uw vertrouwensposities

Op 10 september 2011 hadden de fractievoorzitter van fractie Trots en ondergetekende het vertrouwen in u al opgezegd als waarnemend voorzitter van de Raad, waarnemend voorzitter van het Presidium en als voorzitter van de onderzoekscommissie van de Raad die onderzoek moest doen naar de belangenverstrengeling van de PvdA'ers Lubbinge, Adriani, Cor de Vos en Bamberg. Die zaak was door ons aangekaart.
Aanleiding voor het opzeggen van het vertrouwen was dat ons was gebleken dat u misbruik heeft gemaakt van alle drie sleutelposities om niet alleen het democratisch systeem van Nieuwegein buiten werking te stellen wanneer dat het college uitkomt maar ook omdat u een heel urgent integriteitonderzoek heeft gesaboteerd. Daar zijn we al op diverse momenten op terug gekomen. Voor een overzicht
verwijzen wij u graag naar de bijlagen: een heel triest en heftig relaas, maar wel de hedendaagse bestuurlijke realiteit in Nieuwegein.

Ondertussen is ook de uitkomst binnen van het onderzoek door de Nationale Ombudsman naar onze klacht over het door u geleid integriteitonderzoek en de sabotage van dat onderzoek door u (vanuit alle drie de vertrouwensposities). Daarover meer verderop in deze brief.
Gaat prat op vertrouwenposities en om vervolgens dat vertrouwen te beschamen  
U bekleedt maar liefst drie sleutelposities in de Raad en u gaat er prat op dat u op die posities zit vanwege het vertrouwen dat u zou genieten van de raadsleden. Vertrouwen brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Vanuit die machtsposities zou u heel goed de controletaken van de Raad kunnen begeleiden en tevens grote invloed kunnen uitoefenen op de uitvoering van onze kerntaak: toezicht en controle op de integriteit van het bestuur.

Bij gelegenheid doet u ook graag voorkomen alsof het imago en de integriteit van het bestuur u erg aan het hart gaan. Ondertussen is echter gebleken dat u in de praktijk juist tegenovergesteld handelt: dat u van dat vertrouwen en de macht juist misbruik maakt om het democratisch proces buiten werking te stellen als dat het college zo uitkomt. Recent is gebleken dat u niet schroomt om een urgent integriteitonderzoek te saboteren door vergaande misleiding van de Raad, knoeien met informatie en verzwijgen van informatie. Daar is touwens het laatste woord nog niet over gezegd.
Onwettige stemming toegestaan
Als waarnemend Raadsvoorzitter heeft u onwettige stemming toegestaan over een zeer discutabele motie (de pvda 'ers mochten stemmen op een motie waar de pvda direct belang bij had), als waarnemend voorzitter van het presidium heeft u de Raad opzettelijk voorgelogen en verkeerd voorgelicht en als voorzitter van de onderzoekscommissie heeft u het onderzoek gesaboteerd door listige kunstgrepen, een samenweefsel van verdichtsels, manipulatie en leugens. 

Wij zijn allemaal niet perfect en we begrijpen ook wel dat de politiek geen bedevaartsoord is maar dit zijn ernstige schendingen van de integriteit.
U bent zelfs voor politieke begrippen te ver gegaan. U heeft bewijsbaar en bewust cruciale fouten gemaakt in dat onderzoek zodat er een uitkomst was in mijn nadeel en in het voordeel van de PvdA. Dat wordt onderzoeksfraude genoemd.  
Ik heb u telkens opnieuw gevraagd om uw fouten te herstellen, maar dat heeft u stelsematig geweigerd. 
Intimidatie door brief van advocaat
U nam wel een advocaat in de hand die ons op 23 september 2011 een brief stuurde (bijlage 2) waarin hij ons streng sommeerde om onze beschuldigingen aan uw adres in te trekken omdat ze niet waar zouden zijn en uw goede naam en eer zouden aantasten. In dat geval zouden wij inderdaad wettelijk strafbaar zijn.
Wij reageerden terug met een brief (bijlage 3) waarin wij u meldden dat we de beschuldigingen handhaven. Tegelijkertijd stelden wij u ook in de gelegenheid om ons aan te geven wat er niet waar zou zijn, zodat wij indien nodig het een en ander konden rectificeren.
U heeft nooit op onze oproep gereageerd.  
U heeft dus wel gedreigd met een juridische procedure maar u heeft het niet doorgezet. U weet zelf het beste waarom. U bent immers niet in staat om onze ernstige beschuldigingen inhoudelijk te weerleggen, simpelweg omdat ze valide en terechte beschuldigingen zijn.
Bijbelteksten als rookgordijn: een trieste constatering
Triest. Niet alleen omdat de partijen die u vertegenwoordigt (de ChristenUnie en de SGP) hun politiek op Bijbelse normen en waarden baseren en degelijkheid wensen uit te stralen maar omdat u als hun fractievoorzitter, het imago van die partijen hoog heeft te houden. De mensen hebben vertrouwen in u. Regelmatig citeert u tijdens de Raadsvergaderingen mooie teksten uit de Bijbel en u hecht eraan om de vergadering te beginnen met een moment van gebed of bezinning. Dat gaf vertrouwen. Ook aan ons.
Het lijkt er nu op dat die rituelen alleen voor de bühne bedoeld zijn. Religie als alibi?   
Over het Integriteitonderzoek PvdA en de uitspraak van de Nationale Ombudsman
We gaan even terug naar maart 2011. Na zeer zorgvuldige voorbereiding legde ik toen bij de gemeenteraad een verzoek neer om een onderzoek in te stellen naar de belangenverstrengeling, machtsmisbruik en ambtsmisbruik. Door leden van de PvdA fractie en de toenmalige PvdA burgemeester. Het verzoek was uitgebreid gedocumenteerd en zorgvuldig geformuleerd. Ons onderzoek bij diverse instanties had al uitgewezen dat de klacht onder de Gemeentewet viel en dat de Gemeenteraad het orgaan is die de klacht diende te behandelen. Dat had ik ook expliciet gemeld aan de griffier. Niet alleen bij het indienen van de klacht maar ook  tijdens de bespreking in de Raad en daarna, mondeling en schriftelijk.
Ook al zou ik dat niet gedaan hebben dan nog had u de informatie in uw bezit moeten hebben. U had immers bij dezelfde instanties aangeklopt voor advies en informatie tijdens uw vooronderzoek.
Zou het niet heel raar zijn als u niet dezelfde informatie had gekregen?
Versjteren van onderzoek door manipulatie, misleiding, onderzoeksfraude 
Desondanks heeft u het gepresteerd om tijdens de bespreking in de Raad, vanuit alle drie uw vertrouwensposities het onderzoek zodanig te verknoeien, dat de klacht niet in behandeling kon worden genomen door de Gemeenteraad met als reden dat het niet onder de Gemeentewet zou vallen maar onder de Algemene Wet Bestuurswet (AwB). En met deze zinsbegoocheling was wat u betreft de zaak afgedaan. Protesteren bleek volkomen zinloos. U verwees mij door naar een procedure bij de Nationale Ombudsman.

U bent in staat gebleken om mijn klacht niet ontvankelijk te laten verklaren door een knap staaltje manipulatie, door vergaande raadsmisleiding en door knoeien met informatie. Het is godgeklaagd dat dit zo maar kan in Nieuwegein. Zeker als je in aanmerking neemt dat u dat heeft kunnen doen onder de ogen van de klachtencoördinator, de juristen van de gemeentelijke afdeling Juridische Zaken en alsof dat nog niet genoeg was, met inhuur van een kostbaar extern Juridisch Bureau.
Het lijkt erop dat u in uw handelingen compleet blind geweest voor de mate waarin u buiten de grenzen van het acceptabele bent getreden.
Waarom aanwezigheid van Lubbinge in die raadsbespreking?
Vermeldenswaard is dat een deel van deze handelingen hebben plaatsgehad tijdens een Raadsbespreking over onze klacht. U was waarnemend voorzitter van die raadsvergadering en naast u zat PvdA-wethouder Lubbinge. Hij was de hoofdpersoon in de klacht die ik had ingediend. Hij was niet uitgenodigd en had helemaal niets te zoeken in die vergadering maar hij was heel nadrukkelijk aanwezig en hij volgde u overal als een schaduw en u deed heel braaf alles wat hij u voorkauwde. 
Nationale Ombudsman stelt ons in het gelijk
Mij restte niets anders dan bij de Nationale Ombudsman aan te kloppen om mijn recht te halen. Die heeft mij, zoals verwacht, gelijk gegeven en uitgesproken dat mijn klacht inderdaad onder de Gemeentewet viel en dus wel degelijk ontvankelijk was om door de gemeenteraad in behandeling te worden genomen.

De Nationale Ombudsman zegt : "Zoals aangegeven ben ik ben mening dat de Raad ten onrechte uw klacht onder verwijzing naar het bepaalde in de Algemene wet Bestuursrecht niet in behandeling heeft genomen. Tegelijkertijd ben ik van mening dat niet de AwB van toepassing is maar de Gemeentewet."

Meneer Monrooij, onze klachten zijn gegrond verklaard. Nieuwegein heeft recht op een eerlijk bestuur en op duidelijkheid. Dat u het kennelijk niet erg vindt om door het leven te gaan als een onderzoeksfraudeur, die zo machtswellustig is dat hij bereid is om bijzonder ver de grenzen van integriteit en betrouwbaarheid te overschrijden, geeft ernstig te denken. En de inwoners zijn het spuugzat.

Als ik als gemeenteraadslid deze Nieuwegeinse aanpak al moet ondergaan, wat moeten bijvoorbeeld de Nieuwegeinse inwoners die bezwaren indienen dan wel niet meemaken?

Zoals we al stelden: veel vertrouwen brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Wordt het niet tijd om die verantwoordelijkheid te nemen en passende consequenties aan het zeer beschaamd vertrouwen te verbinden?

Met vriendelijke groet,

Haseena Bakhtali,
Stadspartij Núwegein

Bijlagen:
 
1. overzicht van onze uitspraken over uw handelwijze
2. vertrouwen opgezegd in fractievoorzitter CU/SCP Monrooij
3. brief van uw advocaat mr. Roo
4. onze reactie daarop
5. brief Nationale Ombudsman